Boligleksikon

 

INDEX

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å
 
A
A conto En betaling, der typisk er fastsat efter et forventet kommende forbrug. Reguleres typisk en gang om året med en endelig opgørelse og afregning.
Accept Bekræftende svar på et tilbud.
Acceptfrist Frist for svar på tilbud.
Adkomst Andet udtryk for en ret (til noget), i ejendomsmæglerbranchen ofte om retten til en ejendom.
Advis Meddelelse.
Afdrag Et beløb, med hvilket en gæld nedbringes.
Afdragsfrie lån Der findes i dag et utal af forskellige lånetyper, vi anbefaler derfor at du læser mere om muligheder på Kreditforeningernes hjemmesider.
Aktiv Noget, som har en værdi, der kan gøres op i penge. Udtrykket bruges ofte i et regnskab over, hvilke værdier man råder over, f.eks. ejendomme, løsøre, selskaber.
Amortisation Nedbringelse af gæld ved regelmæssige afdrag.
Andelsbolig Boligform, hvor hver beboer har en boligret til en del af en ejendom, typisk andelslejlighed eller andelshus i rækker eller klynger.
Andelsboligforening En forening, der ejer fast ejendom. Foreningen er en sammenslutning af personer, der hæfter personligt og solidarisk for pantegælden i den af foreningen ejede ejendom.
Andelshaver Brancheudtryk om en person, der ved købet af et andelsbevis opnår brugsret til sin andel - sædvanligvis en bolig.
Annuitetslån Lån, der tilbagebetales med lige store ydelser i hele lånets løbetid. Det vil sige, at afdraget stiger og renten falder. Renten beregnes af restgælden.
Anpartslejlighed En lejlighed i en ejendom, der ejes i sameje, hvor der til ejeranparten knyttes en brugsret.
Anskaffelsesværdi Et aktivs købsværdi. I forbindelse med køb af fast ejendom, er dette et udtryk for købesummen.
B
BBR Bygnings- og Boligregistret, der findes i alle kommuner.
BBR-ejermeddelelse Oplysningsmeddelelse som kommunen, på baggrund af ejers oplysninger om ejendommens størrelse, opdeling og indretning, udsender ved ejerskifte.
Bebyggelsesprocent Det maksimale areal, en grund må bebygges med.
Berigtigelse Fuldgyldighed af en ejendomshandel sker ved skødeskrivning i overensstemmelse med indgået købsaftale mellem køber og sælger.
Betinget købsaftale Ved forbehold i en ejendomshandel udfærdiges en betinget købsaftale. Når betingelserne i købsaftalen opfyldes, gennemføres handlen.
Betinget skøde Ved forbehold i forbindelse med udfærdigelse af endeligt skøde udfærdiges et betinget skøde. Når betingelserne er opfyldt kan endeligt skøde tinglyses.
Boligareal Den del af ejendommen, der lovligt kan benyttes til boligformål.
BoligXLån ® Der findes i dag et utal af forskellige lånetyper, vi anbefaler derfor at du læser mere om muligheder på Kreditforeningernes hjemmesider.
Bopælspligt Ejeren af en ejendom skal bebo ejendommen.
Bruttohusleje Samlet udgift ved at eje en bolig bestående af prioritetsydelse, ejendomsskatter, fællesudgifter og forsikring, men excl. lejeværdien.
Byggemodning Før en grund bebygges skal den byggemodnes, det vil sige, der skal være anlagt vej og kloakering samt installeret vand og el.
Byggepligt Ved køb af parcelhusgrund kan der være byggepligt, normalt inden 2 år.
Byggeteknisk gennemgang En rapport, der oplyser om boligens nuværende tilstand. Se TilstandsRapport.
Byggetilladelse Kommunens tilladelse, før byggeriet kan påbegyndes.
Byrder Se under servitutter
C
D
Deponering Ved en handels indgåelse aftales, at udbetalingen eller en del heraf indbetales på en spærret konto eller til mægler og beløbet frigives til sælger, når skødet er endeligt tinglyst.
Depositum Et beløb til sikkerhed, f.eks. for udlejers rettigheder og krav.
Diskonto Rentesats, som Nationalbanken fastsætter. Det almindelige renteniveau påvirkes af diskontoen.
E
Egenkapital Indestående på bankkonti, værdipapirer og eventuel friværdi i fast ejendom.
Ejendomsmægler For med rette at kunne kalde sig ejendomsmægler, skal man opfylde krav med hensyn til uddannelse, økonomi og garantistillelse. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen registrerer ejendomsmæglere, og kun registrerede mæglere kan bruge titlen ejendomsmægler.
Ejendomsmæglersalær Betaling, der tilfalder ejendomsmægleren for at sælge ejendommen.
Ejendomsskattebillet Kommunens årlige opgørelse, der viser, hvilke skatter og afgifter, der skal betales i det pågældende år, f.eks. grundskyld og rottebekæmpelse.
Ejendomsskatter Kommunel- og amtsskat på grunden, beregnet på grundlag af den offentlige kontante grundværdi. Kaldes også grundskyldspromillen og varierer landet over.
Ejendomsvurdering Betegnelse for den beregnede kontantværdi som de offentlige myndigheder fastsætter for ejendommen. Den almindelige vurdering justeres hvert år. Ejendomsvurderingen lægges til grund ved beregning af ejendomsskatter og lejeværdi af egen bolig.
Ejendomsværdi Den samlede værdi af grunde og bygninger (svarende til kontantværdien i fri handel), som er grundlag for beregning af ejendomsskatter og lejeværdi af egen bolig.
Ejerforening Forening af ejere i en ejendom. Man har pligt til at være medlem, hvis man står som ejer af en ejerlejlighed eller en ideel anpart af en ejendom.
Ejerlav Grundejere i et bestemt område. Bruges i nogen tilfælde også for grundejerforening.
Ejerlejlighed En del af en etageejendom eller en villa. En ejerlejlighed ejes individuelt og udgør en ejendom. Fællesfaciliteter såsom tag, varmesystem, grund, opgang, etc. ejes af alle ejere i forening. Se køb og salg af ejerlejlighed.
Ejerlejlighedsnummer Når en hel ejendom er opdelt i ejerlejligheder, tildeles hver lejlighed et nummer, også kaldet et ejerlejlighedsnummer.
Ejerpant Ejeren af ejendommens reserverede plads i prioritetsrækkefølgen.
Ejerpantebrev Ejeren af en ejendom udsteder et pantebrev til sig selv f.eks. som sikkerhed for et lån.
Ejerskifteforsikring Forsikring tegnet som sikkerhed mod erstatningskrav som følge af fejl og mangler på en fast ejendom.
Ejerskiftegebyr Gebyr på pantebreve, der erlægges, når ejendommen skifter ejer. Betales normalt af sælger. Udgør typisk 1,5% af restgælden.
Ejerskiftelån Lånet anvendes som delvis betaling af købesummen for en ejendom.
EnergiAttest Ifølge loven skal alle huse og ejerlejligheder energimærkes ved salg, med det formål at reducere Danmarks samlede miljøbelastning. Din lokale RealMægler sørger for, at der i samarbejde med en energikonsulent, bliver udarbejdet en EnergiAttest for den bolig du ønsker at sælge.
Erhvervsejendom Produktionsfaciliteter eller kontorer. 
   
F
Fast ejendom Hus, grund, ejerlejlighed, landbrugsejendom, erhvervsejendom etc.
Fastkursaftale For at sikre sig mod variable kurser, kan man med en skriftlig aftale sikre, at låntager på et bestemt tidspunkt kan sælge sine obligationer til realkreditinstituttet til en nærmere aftalt kurs.
FlexLånTM Der findes i dag et utal af forskellige lånetyper, vi anbefaler derfor at du læser mere om muligheder på Kreditforeningernes hjemmesider.
Forbehold Betingelse, der skal være opfyldt inden en aftale er bindende.
Fordelingstal For at opgøre udgifterne til fællesarealer og andre fælles faciliteter i forbindelse med ejer- eller andelsforeningen, arbejdes der med et fordelingstal, der står mål med den enkelte boligs størrelse.
Fordring Tilgodehavende.
Forhåndsgodkendelse Kreditforeningens godkendelse af køber inden skødet er endeligt tinglyst og gældsovertagelseserklæringen er på plads.
Fortrydelsesret Køber kan udtræde af en købsaftale op til 6 hverdage efter at aftalen er tiltrådt af sælger, mod et gebyr på 1% af handelsprisen.
Fremleje Når lejer videreudlejer til en anden person.
Friværdi De penge, der er tilovers ved salg, når gælden og omkostningerne i boligen er fratrukket. Friværdien kan belånes såfremt de eventuelle eksisterende prioriteter giver plads til dette.
Fællesareal F.eks. have og kælder, der ejes af en ejerforening i fællesskab eller grundejerforeningens fællesarealer.
Fællesudgifter Ejerforeningens omkostninger ved at drive foreningen, dvs. fællesarealer og fællesanlæg.
G
Generalforsamling Medlemmerne i en en ejer-, grundejer- eller andelsforening mødes som regel til en årlig generalforsamling, der fungerer som øverste myndighed, hvor fælles beslutninger træffes.
Grund Et jordstykke, be- eller ubebygget. 
Grundejerforening Forening, der varetager grundejernes interesser i fælles anliggender.
Gældsbrev Et dokument, der beviser et låneforhold, f.eks. et pantebrev.
Gældsovertagelse Når en køber af fast ejendom overtager gældsforpligtelsen i det eksisterende gældsforhold fra sælger.
Gældsovertagelseserklæring Et dokument, der bekræfter at en ny ejer overtager den tidligere ejers forpligtelseri henhold til et pantebrev (eller andet gældsbrev) i ejendommen.
H
Handelsomkostninger Udgifterne ved handel med fast ejendom. Det fremgår at købsaftalen, hvordan disse udgifter skal fordeles.
Handelsværdi Ejendommens forventede salgssum.
Hovedstol Det oprindelige lånebeløb.
HuslejeGaranti Med RealMæglernes HuslejeGaranti og finansiering gennem Realkredit Danmark, bliver ydelserne på realkreditlånene, og dermed størstedelen af huslejen, låst fast allerede når du skriver under på købsaftalen. Dermed er du mere sikker på en fast månedlig husleje, du kan regne med.
Hævd At vinde ret til at eje eller bruge en bestemt ting, når man har brugt denne ting i en vis periode.
I
Ibrugtagningstilladelse Dokumentation for, at byggeriet, såvidt kommunen har kunnet konstatere, er i henhold til gældende lov, lokalplaner mv.
Ideel anpart Ved sameje af en ejendom, f.eks. et hus, er den ideelle anpart den del, den enkelte deltager ejer.
Indekslån Et lån, hvor værdien reguleres i takt med den almindelige udvikling i samfundet.
Indeksobligation En obligation, hvis værdi bliver reguleret i takt med udviklingen i den almindelige udvikling i samfundet.
Indfrielse Et lån betales ud.
Insolvens Når man ikke er i stand til at betale enhver sit.
J
K
K-værdi Energibehovsberegning, der angiver bygningens maksimale nettoenergibehov.
Kaution Sikkerhedsstillelse fra én eller flere personer for én persons betalingsevne overfor kreditor.
Kommunalt oplysningsskema Et skema, som ejendomsmægleren fremsender til kommunen med henblik på at få oplysninger om bl.a. vej, vand, kloak, verserende byggesag mv. og lokalplan i relation til ejendommen.
Kontantlån Realkreditlån, hvor der kun betales renter af det beløb obligationerne er blevet solgt for - kursværdien.
Kontantpris Den kontante købspris pr. dags dato. Kontantprisen skal iflg. lov altid fremgå af salgsopstillingen og annoncering.
Kontantværdi Ejendommens handelsværdi, ved opgørelse af lån til aktuel kursværdi samt udbetaling.
Konvertering Når et realkreditlån ombyttes til et andet med samme lånestørrelse (evt. restløbetid), men hvor prioritetstillingen bibeholdes og renten ændres.
Kreditforening Se realkreditinstitut.
Kreditor Den, der har penge til gode.
Kurs Opgørelse af prisen på obligationer og pantebreve.
Kurtage Det beløb, banken eller realkreditinstituttet tager for arbejdet i forbindelse med køb eller salg af obligationer.
Købesum Den samlede pris, der skal betales ved køb af en ejendom, udbetaling, nuværende prioriteter, sælgerpant, ejerskiftelån, etc.
Købsaftale Købsaftalen fungerer som grundlag for skødet, hvori de vigtigste punkter fra købsaftalen gentages.
Købstilbud Et købstilbud i en ejendomshandel vil typisk være en købsaftale, der kun er underskrevet af den potentielle køber. Sælger kan acceptere et købstilbud ved at underskrive.
L
Landbrugsejendom En ejendom hvorpå der er landbrugspligt. Kan registreret i matrikelregisteret som landbrugsejendom, hvis den er på 2 ha eller derover og anvendes til landbrug, skovbrug, gartneri, og lignende samt hvis der på matriklen er en beboelsesbygning.
Landzone I en landzone planlægges bebyggelser under hensyn til landbrug, skovbrug og fiskeri. Det kræver særlig tilladelse at opføre bebyggelse i landzone under hensyntagen til dette.
Lejekontrakt Ved udlejning af en ejendom udarbejdes en lejekontrakt, der fungerer som juridisk bindende aftale mellem parterne.
Liebhaveri Ejendomme kan betragtes som liebhaveri, pga. en særlig vurdering af beliggenhed, pris, kvalitet eller andre særlige forhold.
Lokalplan Kommunens planer for et område, bebyggelse, vej, fredninger, etc.
Løsøre Inventar, der ikke er nagelfast, f.eks. møbler, tæpper, gardiner, hvidevarer, etc.
Lånetyper Der findes i dag et utal af forskellige lånetyper, vi anbefaler derfor at du læser mere om muligheder på Kreditforeningernes hjemmesider.
M
Mangel hvis en ejendom ikke opfylder de krav som køber med rette kunne forvente, har forudsat eller aftalt, er der tale om en mangel.
Matrikel Er jord-stykke, der er præcist opmålt. Alle landets grunde har et matrikelnummer, der tildeles og registreres centralt.
Mix-lån Kombination af serielån og annuitetslån, således at bruttoydelsen er faldende i hele lånets løbetid.
Mægler Repræsentant for sælger eller køber, som med sin faglige ekspertise kan hjælpe parterne med at opnå enighed om handlens vilkår.
N
Nettoydelse Bruttohuslejen minus de skattemæssige fradrag. Beregnes ofte på baggrund af en standard procentsats, men vil være individuelt afhængig af den enkeltes skatteprocent.
Nominel rente Andet udtryk for pålydende rente. Indregner de rentetilskrivninger, også populært kaldes "renters rente.
O
Obligation Et elektronisk værdipapir, hvor Værdipapircentralen registrerer rente og udtrækningsbeløb samt ejerskab. Provenuet anvises elektronisk til ejeren.
Obligationslån Realkreditlån, hvor realkreditinstituttet udsteder og realiserer obligationer.
Oplysningspligt Sælger har oplysningspligt overfor køberen af fast ejendom, det vil sige at man har pligt til oplyse om eventuelle fejl og mangler.
P
Pantebrev Gældsbrev med pant i fast ejendom.
Passiv Gæld.
Personlig hæftelse Når man hæfter med alt, hvad man ejer og har nu og i fremtiden, indtil gælden er indfriet.
Prioritering Tinglyste lån i en ejendom indskrives i prioritetsorden. Ved salg af ejendommen, bliver første prioritet indfriet først. Sidst prioritet bærer derfor størst risiko.
Pro anno Årligt, pr. år, forkortet p.a.
Påkrav Rykker for manglende betaling.
Påtegning Tilføjelse på et dokument, der tilføjer eller ændrer noget.
Q
R
RealMæglerne RealMæglerne er en landsdækkende sammenslutning af selvstændige ejendomsmæglere MDE, som i dag omfatter mere end 100 medlemmer og over 300 ansatte. Vi er specialister i alle former for salg og formidling af fast ejendom herunder villaer, ejerlejligheder, sommerhus, andelsboliger, grunde, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme.
Realkreditinstitut Udlånsinstitution, der finansierer fast ejendom.
Refusionsopgørelse I forbindelse med at køber på overtagelsesdagen overtager betalingerne på ejendommen fra sælger, udarbejdes en refusionsopgørelse af udgifterne til rente, skat, forsikring, renovation, el, gas, vand etc.
Rente Långivers pris for at låne penge ud i en tidsperiode.
Restance Skyldigt beløb, hvor betalingsfristen er overskredet.
S
Salgsbudget Giver overblik over forventede indtægter og udgifter i forbindelse med salg af en ejendom.
Salgsopstilling Præsentation af en ejendom der er udbudt til salg, indeholdende en beskrivelse af ejendommen og tilknyttede økonomiske forhold.
Salgsprovenu Det kontante resultat, der kan realiseres ved en ejendomshandel.
Salær Vederlag for ydelser fra f.eks. advokat eller ejendomsmægler.
Sameje Når man i fællesskab ejer f.eks. en ejendom.
Sanering Renovering, ombygning eller nedrivning af en ejendom eller et område.
Serielån Lån, der tilbagebetales med et fast afdrag, hvor renten beregnes af restgælden. Betalingen er således faldende over perioden.
Servitutattest Udstedes af en landinspektør efter han har konstateret, at de tinglyste servitutter på ejendommen er overholdt.
Servitutter Beskriver hvilke forpligtelser eller forbehold der er på ejendommen. F.eks. kommunale byudviklingsplaner, hvilken type tagbelægning og farve der må anvendes på ejendommen m.v. Servitutter kan tinglyses og hæftelserne er normalt beskrevet i salgsopstillingen.
Skel Afgrænsning mellem to ejendomme.
Skæringsdag Dato for ejendommens overgang fra sælger til køber med hensyn til risiko, indtægter og udgifter. Er normalt lig med overtagelsesdag.
Skøde Et dokument, som fastlægger vilkårene for overdragelsen af fast ejendom i forhold til tinglysning af ejendommen.
Slutseddel Se købsaftale.
Sommerhus Bolig til rekreativt brug, der som udgangspunkt ikke må beboes helårligt.
Sommerhusområde Et område, der er udlagt til bebyggelse, hvor det for nogles vedkommende kun er tilladt at bebo bygningerne i bestemte perioder om året.
Stempelafgift Afgift til staten ved oprettelse af skøde og pantebreve, etc.
Sælgerpantebrev Et pantebrev udstedt af køber, som sælger har som sikkerhed for restkøbesummen, (omsættes typisk til kontanter).
T
Termin Betalingsfrist for betaling af renter og afdrag på lån.
Terminsydelse Beløbet, der skal betales pr. termin i afdrag, rente, etc. på lån.
TilstandsRapport Uvildig information for både sælger og køber om boligens tilstand og eventuelle fejl og mangler på udbudstidpunktet, samt omkostninger ved udbedring af disse.
Tingbog Registrering på tinglysningskontoret, hvor alle rettigheder og forpligtelser på ejendomme noteres.
Tingbogsattest En udskrift af tinglysningskontorets registreringer på en ejendoms ejerforhold, rettigheder, forpligtelser og købesum.
Tinglysning Tinglysningskontorets registrering af ejerforhold, rettigheder, forpligtelser og købesum for en bestemt ejendom.
Tinglysningsafgift Afgift til staten for at få dokumenter tinglyst. P.t. kr. 1.400,- pr. dokument.
Tvangsauktion Tvangssalg af en ejendom, som kreditor har foretaget udlæg i. Efter tvangsauktion bortfalder alle panterettigheder, som ikke blev dækket af købesummmen på auktionen.
U
Udbetaling Den del af købesummen, der ved køb af fast ejendom erlægges kontant.
Udstykning Fast ejendom, som opdeles i flere enheder (matrikelnummer).
V
Varmesynsrapport Loven er ophævet og kun varmesynsrapporter der er mindre 3 år gamle, kan bruges som alternativ til EnergiAttest.
Villa Villa, parcel- eller rækkehus - man har fuld råderet over grund og bygninger, kun begrænset af evt. tinglyste bestemmelser. 
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å
Årsopgørelse Det offentliges opgørelse af ens personlige indtægter og udgifter, der lægges til grund for individuel skatteberegning.
   
CopyrightPrivatlivBoligleksikonTeknikKontakt hovedkontoretNyttige links
Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at klikke videre på RealMæglerne accepterer du vores brug af cookies.    Læs mere